Uutiset (muokattu 20.1.2021) Jaana Selander

Itä-Suomen hallinto-oikeus: Kaupunginsihteerin valinta on kumottava

KIURUVEDEN valtuuston päätös valita kaupunginsihteeriksi oikeustieteen maisteri Tuomo Sallinen on puutteellisesiperusteltuna ja virheellisenä kumottava. Näin toteaa Itä-Suomen hallinto-oikeus 9.9.2016 antamassaan päätöksessä. Oikeus ei ota kantaa, onko valintapäätös perustunut tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään. Aloittaessaan avoimessa kaupunginsihteerin virassa Sallinen oli oikeusnotaari.

OIKEUDEN mukaan valtuuston päätöksen perustelut eivät täytä viranomaisen päätöksen
perustelemiselle asetettuja vaatimuksia hakijoiden ansioiden vertailun osalta. Perustuslaki
edellyttää, että virkaa hakeneiden välillä suoritetaan ansiovertailu. Myös tasa-arvolain
säännökset edellyttävät ansiovertailua.

VALITUKSEN takana on virkaa vuonna 2015 hakenut Seija Pikkarainen. Valituksensa perusteina
valittaja on vedonnut muun muassa siihen, että päätöstä tehtäessä hakijoiden ansioita ei ole
vertailtu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ja yhdenvertaisuuslain
edellyttämällä tavalla ja että päätös on puutteellisesti perusteltu. Valittajan mukaan hän
on virkaan ja varasijalle valittuja huomattavasti ansioituneempi. Pikkarainen on
kauppatieteen maisteri ja filosofian lisensiaatti.

ITÄ-SUOMEN hallinto-oikeus toteaa, että perustuslain yleiset nimitysperusteet edellyttävät,
että virkaan hakeneiden välillä suoritetaan ansiovertailu, millä on keskeinen merkitys
perusteltaessa päätöstä. Kiuruveden valtuuston valituksenalaisen päätöksen perustelut ovat
hyvin suppeat ja ne koskevat vain virkaan valittua henkilöä. Valtuuston päätöksen perusteluissa ei ole tarkemmin selvitetty sitä, millä tavoin valitun on katsottu olevan henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan muita hakijoita soveltuvampi tehtävään.
Vertailu on tapahtunut haastattelemalla hakijoita, jonka lisäksi valitsijat ovat käyneet
keskusteluja ennen valintaa. Asiakirjoista ja hallinto-oikeudelle annetusta lausunnosta
eivät ilmene riittävällä tavalla ne konkreettiset perusteet, joiden johdosta valittua
henkilöä on pidetty ansioituneempana.

VALTUUSTO teki virkavalintapäätöksen yksimielisesti ilman, että asiassa olisi järjestetty
kuntalain tarkoittamaa vaalia. Koska kyseessä ei ole ollut vaali, ei poikkeuksia
perusteluvelvollisuudesta voinut käyttää.

PÄÄTÖKSEEN voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoin
kaupunginsihteerin valintaprosessi on aloitettava alusta.