Uutiset Kiuruvesilehti

Ylä-Savon Sote -kuntayhtymän tulos oli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen

YLÄ-SAVON Sote -kuntayhtymän viime vuoden tilinpäätöstä voidaan luonnehtia kohtuulliseksi. Tilinpäätös on 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen, toisin kuin vuonna 2017, tilinpäätös oli ylijäämäinen.
Kuntayhtymän kustannukset kasvoivat aiempia vuosia enemmän. Alijäämäistä tulosta paransi Verso Oy:n osakkeiden myyntitulo, neljä miljoonaa euroa ja toisaalta heikensi Koljonvirran sairaalakiinteistön kertaluonteinen tasearvon poisto 1,1 miljoonaa euroa. Satunnaiset erät huomioiden jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat 1,58 prosenttia. Jäsenkunnista Iisalmi ja Kiuruvesi maksavat lisäosuuksia ja Sonkajärvi sekä Vieremä saavat palautuksia.

KUSTANNUSTEN kasvu noudattaa kuntatalouden vuoden 2018 kustannuskehitystä. Entistä suurempi osa kunnista ja kuntayhtymistä tekee alijäämäisen tilinpäätöksen.

TILIKAUDEN tulokseen vaikuttivat mm. tulojen ennakoitua alempi kertymä, joita olivat mm. ulkokuntakorvaukset ja asiakasmaksu-tuotot (-800 000 euroa), ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu +7,1 prosentti (2,4 milj. euroa) sekä perhepalveluiden ennakoimaton palvelutarve ja kustannusten ylitys +14,7 prosenttia (1,3 milj. euroa). Kyse on lastensuojelun ennakoimattomista kustannuksista erityisesti Iisalmessa ja Kiuruvedellä.
Lisäksi kunnallisen virkaehtosopimuksen mukainen kertapalkkaerä nosti kustannuksia noin 750.000 euroa. Kuntayhtymän investointeihin käytettiin 4,1 miljoonaa euroa, josta pääosa TerveysKampus rakennus-investointeihin.

PITKÄN aikavälin vertailussa 2010-2018 kuntayhtymän kustannusten kasvu on edelleen satunnaisvaihteluista huolimatta maltillista. Väestörakenteen muutos ja ikääntyminen vaikuttavat kustannuksiin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana on ikääntymisen johdosta odotettavissa yli 10 miljoonan euron kustannusnousu, ellei palvelurakenteita ja toimintamalleja uudisteta.

LÄÄKÄRIIN pääsee Ylä-Savon Sote -kuntayhtymässä keskimäärin 3,4 päivässä.
Kiireettömän vastaanottoajan saa 2-4 vuorokauden sisällä ja ilman ajanvarausta (Enska) keskimääräinen odotusaika on lyhentynyt 70 minuutista 50 minuuttiin Erinomaisia esimerkkejä ovat mm. päivystyksen käytön aleneminen ja vastaanotto-palvelujen saatavuuden merkittävä paraneminen.
Vuodeosastopalveluja on tarvittu arvioitua vähemmän.
Isoja toiminnan muutoksia ovat olleet myös vuodeosastotoiminnan keskittäminen Iisalmeen ja yhden vuodeosaston lakkauttaminen palvelun kysynnän vähennyttyä toukokuussa 2018.

KUNTAYHTYMÄSSÄ on jatkunut valinnanvapauskokeilu ja kokeilu laajeni kuntayhtymän hallinnoimana koko maakuntaan. Kokeiluun on osallistunut yli 6000 alueen asukasta. Kiuruvedellä vaihtaneiden osuus on 32 prosenttia ja Sonkajärvellä 25 prosenttia, koko alueen asukkaista kokeiluun on osallistunut 14 prosenttia asukkaista.

SOTEUUDISTUKSEN päättymisen johdosta kuntayhtymän strategia tullaan uudistamaan. Samoin haetaan edullisempia palvelumalleja kehittämällä mm. sähköisiä palveluja. Digitalisaatio tulee olemaan merkittävässä asemassa uudistustyössä. Kuntayhtymän toiminta on satunnaisvaihteluista huolimatta vakaalla pohjalla ja alueen kuntalaisten palvelutarpeeseen pystytään jatkuvasti uudistuvalla toiminnalla vastaamaan.