Vieraskynä (muokattu 25.3. 15:08) Kiuruvesilehti

Ajatuksia vuodesta 2020

Anne Koljonen

TÄMÄ vieraskynä -kirjoitus tulee olemaan osaltani vuoden viimeinen. Tästä syystä on varmasti paikallaan tehdä pientä yhteenvetoa kuluneesta vuodesta sekä suunnata katsetta jo hieman tulevaan vuoteen.

VUOSI 2020 oli erittäin poikkeuksellinen ja varmasti meille jokaiselle myös raskas ja jopa pelottava. Koronapandemia saapui yllättäen ja nopeasti Suomeen, aina Kiuruvedelle saakka. Uuteen ja vieraaseen tilanteeseen jouduimme reagoimaan nopeasti ilman selkeitä ja etukäteen harjoiteltuja toimintaohjeita. Lisäksi jouduimme nopealla aikataululla omaksumaan ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja työkaluja. Uskon, että digiosaamisemme ja halumme käyttää teknologiaa otti ison harppauksen eteenpäin. Muutoinkin tämän vuoden haasteet ja niistä selviäminen ovat kasvattaneet meitä jokaista ihmisenä.

KORONAPANDEMIA aiheutti myös suuria haasteita kuntien talouden ennustamiseen. Keväällä synkimpinä kuntatalouden ennustuksina oli, että koronavirus ja sitä varten tehdyt rajoitukset ajavat useammat kunnat suureen taloudelliseen kriisiin. Valtio reagoi tilanteeseen nopeasti ja aloitti kuntien elvytystoimenpiteet. Kunnat ovat saaneet valtionosuuden lisäyksiä peruspalveluiden tuottamiseen sekä valtion tukia koronatestaukseen, perusopetukseen, joukkoliikenteeseen ja varhaiskasvatuksen tukemiseen. Myös sairaanhoitopiirejä on tuettu valtion toimesta. Vuonna 2020 kuntia on elvytetty noin 3 miljardin euron tukipaketilla.

KIURUVEDEN kaupunki on saanut oman osuutensa näistä tuista. Valtion koronatukipakettien ansiosta kaupungin saamat valtionosuudet ovat noin 1,8 milj. euroa korkeammat normaaliin vuoteen verrattuna. Tämän lisäksi valtiovarainministeriö myönsi 19.11.2020 tekemällään päätöksellä kaupungille harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen 0,9 milj. euroa. Nämä kaikki valtion tuet ovat tulleet tarpeeseen ja ne käytetään kaupungin peruspalveluiden tuottamiseen.

TÄMÄN hetken arvion mukaan, vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen noin 1,6 milj. euroa. Tämä arvio näyttää hyvälle, mutta on syytä muistaa koronatukien ja kaupungin omaisuuden myynnin vaikutus tulokseen. Mikäli kaupunki ei olisi saanut valtion koronatukea, valtiovarainministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, eikä olisi myynyt omaisuuttaan, olisi kaupungin talous ollut lähes 2 milj. euroa alijäämäinen. Tästäkin huolimatta, vaikka vuoden aikana on kaupungin toiminnassa tehty useita sopeutustoimenpiteitä. Lopullinen tilinpäätös valmistuu keväällä, jolloin saamme tietää lopullisiksi jäävät talouden tunnusluvut.

JOHTOPÄÄTÖKSENÄ voidaan todeta, että kaupungin talouden tasapainoon saaminen ja tällä hetkellä kumulatiivisena alijäämänä olevan 3,4 milj. euron kattaminen edellyttää edelleen määrätietoisia, suunnitelmallisia ja rakenteellisia muutoksia.

KAUPUNGISSA tarvitaan yhteistä tahtotilaa ja halua toteuttaa valtuuston hyväksymässä tasapainotusohjelmassa olevia toimenpiteitä vuosina 2021–2023. Tämän lisäksi tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, kuinka reagoimme väestön vanhenemiseen ja siitä aiheutuvaan palveluntarpeeseen. Talouden tasapainoon saaminen on olennaisen tärkeää kaupungin vetovoiman säilyttämisen kannalta. Tulevina vuosina kuntien kilpailu yrityksistä ja asukkaista kiristyy entisestään. Tässä kilpailussa voittajiksi todennäköisesti tulevat ne kunnat, joiden talous on kunnossa ja vakaalla pohjalla. Haluammehan kuulua näiden voittajien joukkoon?

MILTÄ vuosi 2021 tulee näyttämään? Ennustaminen on luonnollisesti haastavaa. Yhtenä merkittävänä epävarmuutta tuovana tekijänä on edelleen koronapandemia ja sen aiheuttamat seuraukset maailman laajuisesti.

KUNTALIITON tietojen mukaan vuodelle 2021 kunnille on luvassa noin 1,66 miljardin euron tuki koronakustannusten kattamiseen. Tämä tuki tullaan jakamaan toteutuneita kustannuksia vastaan avustuksina. Näin jaettuna koronasta myönnettävä avustus tulee kohdentumaan oikeisiin kuntiin ja euromäärältään oikean suuruisena. Avustus ei ole myöskään automaattinen suoritus, vaan avustusta hakevan kunnan tulee laatia ministeriölle avustushakemus, jossa on perusteltu, miksi avustusta haetaan sekä osoitettava millaisia kustannuksia kunnalle on koronasta aiheutunut.

TULEVANA vuonna kunnat tulevat vielä saamaan valtionosuuksiin liittyvän tukipaketin. Kuntaliiton ennakollisen arvion mukaan tuen määrä tulee olemaan huomattavasti maltillisempi, kuin vuonna 2020. On hyvä muistaa, että kaupungin taloutta ei voida rakentaa valtion myöntämien tukipakettien ja avustusten varaan, vaan se on tehtävä aivan itse. Meidän itsemme on pystyttävä tekemään tarvittavat toimenpiteet taseessa olevan alijäämän kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Tässä meillä riittää työtä tulevina vuosina. Uskon, että tämän haasteen pystymme voittamaan suunnitelmallisella työllä sekä hyvällä yhteistyöllä kuntalaisten, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.

HAASTAVASSA tilanteessa kannattaa pitää yllä positiivisuutta ja muistaa hyvät asiat. Jokainen vuosi tuo mukanaan jotain hyvää ja jokaiseen vuoteen sisältyy onnistumisen hetkiä. Pidetään näistä hyvistä asioista kiinni ja nauttia pienistä arkisista onnenhetkistä. Näin voimme voittaa myös eteemme tulevat haasteet.

LOPUKSI haluan toivottaa kaikille Kiuruvesi -lehden lukijoille ja kaupungin asukkaille
joulunaikaa rauhaisaa, uutta vuotta turvaisaa!

Kirjoittaja on Kiuruveden kaupungin talous- ja hallintojohtaja