(muokattu 23.3. 15:14) A

Silmäys vuoteen 2020

Anne Koljonen

Kiuruveden kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on valmistumassa. Kaupunginhallitus käsittelee asiakirjan kokouksessaan 29.3.2021. Jo tässä vaiheessa haluan nostaa joitain asioita esille, vaikka tarkkoihin lukutietoihin ei vielä mennä.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vuoksi. COVID- 19 pandemia vaikutti Kiuruveden kaupungin talouteen, toimintaan ja digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Kaupungin alkuvuosi 2020 näytti huolestuttavalle ja synkälle.

Tilanne helpottui, kun valtio aloitti tukemaan kuntien toimintaa. Valtion taloudellinen tuki tuli tarpeeseen ja niillä katettiin koronapandemiasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia ja menetyksiä. Vuoden 2020 tulos tulee olemaan ylijäämäinen ja sillä katetaan merkittävästi taseessa olevasta kumulatiivisesta alijäämästä.

Vuoden 2020 tuloksesta tulee kiittää myös kaikkia kaupungin viran- ja toimenhaltijoita. Haastavassa tilanteessa kaikki viranhaltijat ottivat toiminnassaan huomioon kaupungin taloudellisen tilanteen ja pyrkivät parantamaan sitä. Palvelukeskusten menot alittuivat useissa ei palveluissa talousarvioon verrattuna.

Myös yksittäisissä palveluissa saatiin tuottoja enemmän, kuin mitä oli arvioitu. Nämä omalta osaltaan vaikuttavat positiivisesti kaupungin talouteen. Kiitos kaikille ja toivottavasti jatkamme samalla mallilla tulevina vuosina.

Talouden tasapainottamisen työryhmä jatkoi toimintaansa vuoden 2020 aikana ja työn lopputuloksena kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.9.2020 § 29 talouden tasapainotusohjelman vuosien 2020–2023 toimenpiteet. Vuoden 2020 aikana toteutettiin ennakoivasti talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä:

1) Talous-, henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja toimistopalvelujen keskittäminen. Vuonna 2020 käyttöönotettu asianhallintajärjestelmä tehostaa ja yhtenäistää työntekoa. Palvelukeskusten välinen yhteistyö on tehostunut ja henkilöstön yhteiskäyttö lisääntynyt. Sijaisuuksissa on hyödynnetty mahdollisimman laajasti organisaation henkilöstöä sisäisin järjestelyin ja työkierroin. Viran- ja toimenhaltijoiden työtehtäviä on uudelleen järjestelyt ja toimintatapoja uudistettu. Kaikkia avoimeksi tulleita virkoja ja toimia ei ole täytetty. Henkilöstön yhteiskäyttö ja ammattitaidon kehittäminen tulevat jatkumaan tulevina vuosina.

2) Kaupungintalon henkilöstöruokalan toiminta päättyi keväällä 2020.

3) Varhaiskasvatuksessa Rytkyn päiväkodin toiminta loppui elokuussa 2020. 4) Säästövapaiden purkamisesta on annettu esimiehille ohjeistus.

Vuoden 2021 talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia on valmistelussa ja osa niistä on toteutettu:

1) Vuoden 2021 palvelumaksuissa on huomioitu mahdolliset tarpeet maksujen korotukselle.

2) Kiinteistöveroselvityksen tekemiseen liittyvät toimet on aloitettu.

3) Tekninen lautakunta kokouksessaan 1.2.2021 on päättänyt asettaa työryhmän kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti koulu- ja kiinteistöselvityksen tekemistä varten.

4) Vuonna 2021 aloittavan valtuuston jäsenten lukumäärää on pienennetty 29 jäseneen sekä kaupunginvaltuustolle on tehty esitys kokouspalkkioiden pienentämisestä.

5) Keskustelut kiinteistönhoidon, liikuntapaikkojen, puhtauspalvelujen yms. toimintojen yhteistyöstä on aloitettu.

Talouden tasapainottamistyössä tulee huomioida mahdollisesti muuttuvat olosuhteet ja tarpeet. Esiopetuksen osalta tässä vaiheessa ei ole taloudellisesti eikä esikoululaisten kannalta järkevää keskittää esiopetus ainoastaan taajamaan. Tammikuussa 2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti toteuttavansa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Satunnaisotannan perusteella

Kiuruveden kaupunki valikoitui kokeiluun osallistuvaksi kunnaksi. Tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida kokeilun aiheuttamat taloudelliset vaikutukset kaupungille. Kaupungin talouden kannalta on tärkeää, että talouden tasapainottamisen työ jatkuu edelleen kuluvana ja tulevina vuosina.

Kirjoittaja on kaupungin hallinto- ja talousjohtaja