Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Kiuruvesilehti

Kiurujärven tilanne paranee perkauksella

KIURUVEDEN juoksutusmääryksiä on muutettu ja Kiurujoen perkaukseen on myönnetty vesitalouslupa. Säännöstelyn muutos parantaa Kiuruveden tilaa ja vesistön käyttömahdollisuuksia. Lisäksi se helpottaa säännöstelyn hoitoa.

ITÄ-SUOMEN aluehallintovirasto on muuttanut Kiuruveden säännöstelyn lupaehtoja. Muutosten myötä kevättalvella vedenkorkeudet nousevat, keväällä tulvat alenevat ja kesällä vedenkorkeus pysyy aiempaa paremmin. Keskimääräiset vedenkorkeudet pysyvät ennallaan.
Muutokset parantavat Kiuruveden tilaa ja muutoksista on hyötyä järven virkistyskäytölle. Vesialueiden ja ranta-alueiden omistajat hyötyvät hankkeesta. Myös alavien ranta-alueiden peltoviljely hyötyy.

Tulvat helpottavat

KIURUVEDEN vedenkorkeus on pidettävä uuden vaihteluvälin puitteissa. Kevään tulva-aikana yläraja on tavoitteellinen. Tulva-ajan ulkopuolella vaihteluväli on hieman aiempaa väljempi. Veden juoksutuksessa käytetään ajankohdan vesiennusteita.

AIEMMIN vettä piti laskea 0,4 metriä ennen kevättulvaa. Tästä ei ole ollut suurta hyötyä tulvien alentamisessa ja vaatimus on poistettu. Kiurujoen uomaa perataan, jotta tulvat eivät nouse nykyisestä. Perkaus parantaa joen virtausta tulvatilanteissa. Kiurujoen uoman perkaus tehdään Luupujoen ja museokanavan–Niskaniemen yhtymäkohdan välillä. Perkaus tarvitaan, jotta säännöstelyä voidaan muuttaa. Perkauksen avulla keskimääräiset ja sitä pienemmät tulvat pienenevät keväällä ja kesän rankkasateilla.

KUIVINA aikoina juoksutettava vesimäärä pienentyy aiemmin vaaditusta. Aiemmin täytyi juoksuttaa liian paljon vettä kuivana aikana, jolloin Kiuruveden vedenkorkeus olisi mennyt liian alas. Vaadittua vesimäärää ei ole voitu tähänkään asti juoksuttaa. Jatkossa Kiuruveden vedenkorkeus pysyy kuivinakin aikoina varmemmin luvan mukaisella tasolla.

SUURIMPANA haittana on Kiurujoen perkauksesta aiheutuva tilapäinen veden samentuminen. Vedenlaatu kuitenkin palautuu nopeasti töiden valmistuttua. Muutetut juoksutusmääräykset tarkistetaan viiden vuoden määräajan kuluttua. Silloin uutta säännöstelyä tarkastellaan saatujen kokemusten perusteella.

KIURUVEDEN säännöstelystä vastaa Pohjois-Savon ELY-keskus, jokga omistaa Saarikosken säännöstelypadon. Padossa on aukko kalatielle, mutta kalatie puuttuu.

ALUEHALLINTOVIRASTO määräsi ELY-keskuksen tekemään hakemuksen kalatien rakentamiseksi. Kalatien toimivuudesta ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta.
ELY-keskus voi halutessaan esittää kalatietä paremman vaihtoehdon hoitaa kalakantoja.
Hakemuksen tekemiseen on annettu aikaa yksi vuosi.