Uutiset (muokattu 20.1. 18:05) Aku Laatikainen

Pohjavesille uudet suojelusuunnitelmat

Ylä-Savon Vesi Oy:n projektin on tarkoitus valmistua syyskuun loppuun mennessä. Kiuruveden pohjavesialueiden osalta suunnitelmat laaditaan nyt ensimmäistä kertaa.
Ylä-Savon Vesi Oy on parhaillaan päivittämässä seutukunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia, jotka laaditaan vedenhankintakäytössä oleville tai vedenkäyttöön soveltuville pohjavesialueille.
Viime marraskuussa alulle pantu projekti on tarkoitus saada päätökseen syyskuun loppuun mennessä.
Meneillään olevaan päivitystyöhön kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien pohjavesialueet ja niiden riskitekijöiden kartoitus. Yhteensä pohjavesialueita on 37 kappaletta, joista neljä sijaitsee Kiuruvedellä (Ukonmäki, Lahnajoki, Lapinsalo ja Kangaslampi).
– Alkuperäiset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on päivitetty vuosina 2007, 2009 ja 2012, joskin Kiuruvedelle suunnitelmat laaditaan nyt ensimmäistä kertaa, sanoo Ylä-Savon Veden projektityöntekijä Päivi Ryhänen.
Suojelusuunnitelmien päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, sillä ympäristölainsäädäntö on muuttunut, pohjavesialueisiin on tullut uusia rajauksia ja alueiden luokitteluihin on tehty muutoksia.
– Myös riskitekijät ovat muuttuneet. Esimerkiksi Savon Voima on poistanut riskialttiita pylväsmuuntamoitaan ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiin on tullut muutoksia, Ylä-Savon Veden käyttöinsinööri Sari Pyyny kertoo.
– Lisäksi Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 on esitetty pohjavesien tilan parantamistarpeet ja toimenpiteet. Tämänkin vuoksi uudelle suunnitelmalle on tarvetta, Ylä-Savon Veden toimitusjohtaja Markus Savikuja jatkaa.
Projektin kokonaiskustannusarvio on noin 30 000 euroa, jota varten Ylä-Savon Vesi on saanut Pohjois-Savon ely-keskukselta rahoitusavustusta 21 000 euroa.

Tärkeällä asialla

Ylä-Savon pohjavedet ovat Ryhäsen, Pyynyn ja Savikujan mukaan pääosin hyvässä kunnossa.
Tyypillisimpiä riskitekijöitä ovat jätevesijärjestelmät, vesiputki- ja pumppaamorikot, maalämpöjärjestelmät ja vaarallisia aineita sisältävät säiliöt. Myös maa-ainesten ottaminen, liikenne ja teiden suolaus voivat olla vahingollisia.
Niinpä pohjavesien suojelu on tärkeää. Niiden tilaa tulee seurata ja riskejä kartoittaa säännöllisesti. Pohjavesi ei tunne myöskään kuntarajoja, joten on tärkeää päivittää useiden kuntien suunnitelmat kerralla.
– Ihmisille pitää turvata laadukkaan talousveden saanti. Ylä-Savon Veden ydintehtävänä onkin toimia tukkuvesiyhtiönä, joka tuottaa osakkaille viimeisimmät laatuvaatimukset ja suositukset täyttävää talousvettä ja johtaa veden riittävällä paineella osakaskuntien ylävesisäiliöihin.
– Muita tehtäviä ovat pohjavesien suojelu, veden laadun seuranta sekä vesihuollon kehittäminen, Savikuja sanoo.

Apua päätöksentekoon

Pohjavesien suojelusuunnitelman tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään pohjaveden laadun heikkenemistä ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan.
Lisäksi suunnitelmassa selvitetään pohjavesialueella olevat kohteet, jotka vaarantavat pohjaveden laatua tai määrää. Samalla määritellään ne toimenpiteet, joilla voidaan parantaa pohjaveden tilaa kokonaisriskiä pienentämällä.
Suunnitelma on ohjeellinen työkalu pohjavesivarantojen ja -alueiden maankäytön suunnittelussa ja yhteensovittamisessa. Sitä voivat hyödyntää päätöksenteon apuna tai ohjeistuksessa muun muassa ympäristönsuojelu-, rakennus-, kaavoitus- ja terveydensuojeluviranomaiset, maataloushallinto, vesihuoltolaitokset sekä kunnan asukkaat ja toiminnanharjoittajat.
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan kunnan tai kaupungin on pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa laadittaessa tai muutettaessa varattava kaikille mahdollisuus tutustua ehdotukseen ja esittää siitä mielipiteensä.
– Paikallistuntemus on tärkeää. Mikäli ihmiset huomaavat omalla pohjavesialueellaan riskitekijöitä, kannattaa niistä ilmoittaa meille, Ryhänen sanoo.
Akuutissa tai yleisessä ympäristösuojelukysymyksessä tulee ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.